СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ           
       


Свали устава в PDF вариант от ТУК.

 

УСТАВ

на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСА ЦЕЛ - НПО " СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ "
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

 

Чл.1(1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ " СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ ", наричано
по-долу за краткост "сдружението", е юридическо лице, регистрирано съгласно
разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ" е отделно от
членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете
на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предви-
дените в този Устав имуществени вноски.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл.2(1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ " СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ ".
(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа него-
вото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително
БУЛСТАТ номер.

 

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

 

Чл.З Седалището на сдружение " СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ " е град София, район
Възраждане.

Адресът на неговото управление е ************************************************, ет.З

 

 

ЦЕЛИ

 

Чл.4 Основни цели на сдружението са:

1.     подпомагане, насърчаване и интеграция в обществото на деца, лишени от
родителски грижи

2.     подпомагане на жени, претърпели домашно насилие

3.     подпомагане на бременни жени, подложени на домашно и друг вид
насилие и насърчаване да отглеждат детето си в домашна обстановка,
а не в институция

4.     подпомагане на домовете за сираци

5.     Квалификация и обучение


Забележка: Посочените цели следва да са в логическа връзка с посочените в
чл.38, ал.1 ЗЮЛНЦ дейности в смисъл определената дейност да води и ла има
за своя последица реализирането на целите на сдружението.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Чл.5 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

1. средства от договори за спонсорство и дарения от физически и юридичес-
ки лица; стопанската дейност на сдружението, както и всички други
средства, които не противоречат на закона и добрите нрави.

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл.6 Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като ще разходва
имуществото си за: създаване и организиране на детски селища с цел
безплатно приемане на деца, лишени от родителски грижи след навършването
им на 18 годишнавъзраст. Подпомагане на жени, претърпели домашно
насилие. Изграждане и подпомагане на домове за деца, лишени от родителски
грижи.

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.7 Предметът на дейност на сдружението е: набиране на средства от: дого-
вори за спонсорства и дарения От физически и юридически лица, стопан-
ската дейност на сдружението, както и всички други средства, които не

противоречат на закона и добрите нрави.

 

СРОК

 

Чл.8 Сдружението не е ограничено със срок.

 

 

ЧЛЕНСТВО

 

Чл.9 Членовете на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и
юридически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите на
сдружението.

 

 

Придобиване на членство


Чл.10 (1) Членството в сдружението е доброволно.

2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира,
че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите -юри-
дически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация
и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(3) Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следва-
щото заседание на общото събрание.

 

 

Права и задължения на членовете

 

Чл. 11 Членовете на сдружението имат следните права:

-         да участват в управлението на сдружението;

-         да бъдат информирани за неговата дейност;

-         да ползват имуществото на сдружението, само до колкото това е свързано
с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или
такива, възложени с решение на тези органи;

-         да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно разпо-

-         редбите на този Устав.

 

Чл.12 Членовете на сдружението са длъжни:

-         да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръко -
водните органи на сдружението;

-         да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на
целите му;

-         да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на не-
говото имущество и да не извършват действия и бездействия, които про-
тиворечат на целите му и го злепоставят;

-         да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

 

Чл.13 Членствените права и задължения, с изключение на неимуществените,
са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно
при прекратяване.

 

Чл.14 Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице да упраж-
нява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва
писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния
съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните
задължения от страна на овластеното лице.

 

Чл.15 За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност
само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и
кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество


над този размер.

 

Прекратяване на членство

 

Чл.16 Членството в сдружението се прекратява:

-         с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет
на сдружението;

-         със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратя-

-         ване юридическата личност на член на сдружението;

-         с изключването;

-         с прекратяване на сдружението;

-      при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски
и системно неучастие в дейността на сдружението.

 

Чл.17 (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на общото
събрание по предложение на управителния съвет, когато:

-         нарушава предвидените в чл. 12 задължения;

-         извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в

-         сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителния съвет опре-
деля с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване
на неговите последици при неспазване, на който прави предложението за
изключение.

 

Чл.18(1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решения за това от
общото събрание, когато член на сдружението:

1.     не е направил встъпителната си вноска по чл.52 и /или чл.54 в предвиде-
ния срок;

2.     не е внесъл или е просрочил последователни вноски по членския си внос;

3.     е преустановил участието си в дейността на сдружението, като не е при -

съствал на повече от.......... последователни заседания на общото събрание

и др.

Забележка: Общото събрание е в правомощията си да вземе решение за
какви и колко но брой вноски, колко отсъствия за какъв период от време
и пр. обстоятелства, са основание за отпадане на член от сдружението.

 

Чл.19 При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане
на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член
на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски
за периода на членството му.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ


Чл.20 Върховен орган на сдружението е общото събрание, а негов упра-
вителен орган е управителния съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл.21 (1) Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

(2)   Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги
представляват.

(3)   Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено
пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен
брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да
представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномо-
щават с правата си трети лица.

Компетентност на общото събрание:
Чл.22 Общото събрание:

1.      изменя и допълва Устава;

2.      приема правилник за дейността на управителния съвет, правилник за
извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.;

3.      избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя
възнаграждението им;

4.      приема и заключва членове;

5.      взема решение за откриване и закриване на клонове;

6.      взема решение за участие в други организации;

7.      взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8.      приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

9.      приема бюджета на сдружението;

Ю.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или
на имуществените вноски;

11.приема отчета за дейността на управителния съвет;

12.отменя решенията на другите органи на сдружението, които противо-
речат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентира-
щи дейността на сдружението;

13. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компе-
тентност от закона или настоящият Устав.

 

 

Свикване

 

Чл.23 Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на сдру-
жението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в насе -
леното място по седалището на сдружението.

 

Чл.24 Инициатива за свикването му има управителния съвет.Една трета от чле-


новете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика
общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата
на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по пис-
мено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 

Право на сведения

 

Чл.25 Поканата следва ада бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, ча-
са и мястото за провеждане на общото събрание, както и указания по чия ини -
циатива същото се свиква. Поканата се обнародва в " Държавен вестник " и се
поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-
малко един месец преди насрочения ден.

 

Чл.26 Към датата на обнародване на покана по предходния член писмените ма-
териали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение
на адреса на управление на сдружението и да се предоставят на всеки член при
поискване.

 

Кворум

 

Чл.27 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от
всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се
явят.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в
който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители,
подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се
прилага към протокола за него.

 

Гласуване

 

Чл.28 Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, от-
насящи се до:

1.   него, негов съпруг или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора

степен включително;

2.   юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.

 

Решения

 

Чл.ЗО Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство
/ 50% плюс 1 гласа / от присъстващите. Решенията по чл.22, т.1 и 7 се взе-


мат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в

обявения в поканата дневен ред на заседанието.

 

Протокол

Чл.32 (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който
се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило про-
токола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2)   Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писме-
ните материали по свикването и провеждането на общото събрание, се за-
вежда в нарочна книга.

(3)   Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да следи за точ-
ното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

 

Контрол

 

Чл.ЗЗ Всеки член на сдружението, управителният съвет и прокурорът, мо-
гат да сезират съда по регистрация на сдружението, да се произнесе относ-
но законосъобразността на решение на общото събрание или съответствие-
то му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на
решението, но не по - късно от една година от датата на приемането му.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.34 Управителният съвет се състои от....3............. лица - членове на сдружение-
то.

1.      Горан Стоянов Горанов - председател

2.      Калина Русева Стефанова - зам. председател

3.      Соня Генадиева Георгиева - член

Членовете на сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за
членове на управителния съвет лица, нечленуващи в сдружението.

 

 

Мандат

 

Чл.35 Управителният съвет се избира за срок от...5... години, като неговите
членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

 

 

Правомощия

 

Чл. 36 Управителният съвет:

1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на


членовете си;

1. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3.     разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията
на този Устав;

4.     подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5.     подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6.     определя реда и организира извършването на дейността на сдружението;

7.     определя адреса на сдружението;

8.     приема правила за работата си;

9.     взема решения по всички други въпроси освен тези, които са от компе-
тентността на общото събрание на сдружението.

 

Заседания

 

Чл.37 Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по

негова инициатива, но не по - рядко от веднъж на................... месеца, както и

по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не
свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се
свиква от всеки от заинтересуваните членове.

 

Чл.38 (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от поло-
вината членове на управителния съвет. За присъстващо се счита лицето,
с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на
самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удос-
товерява протокола от председателстващия заседанието.

(2)   Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание,
ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това
от всички членове на управителния съвет.

(3)   Относно протоколите на заседанията на управителния съвет се прилагат
разпоредбите на чл. 32.

 

Чл.39 Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а
в негово отсъствие — от избран от управителния съвет негов член.

 

Решения

 

Чл.40 Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъст-
ващите, а тези по чл.36, т.З и 6 и чл.14, ал. 2 ЗЮЛНЦ - с мнозинство от
всички членове.

 

Контрол

 

Чл.41 Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред об-


щото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоре-
чие със закона, този Устав или предходно решение на общото събрание.
Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не
по - късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Отговорност на членовете на управителния съвет

 

Чл.42 Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за
действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл.43 Управителният съвет избира от своя състав председател, като с ре-
шението си определя неговите функции.

 

Чл.44 Председателят на управителния съвет няма право да извършва
разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите
имоти на сдружението.

 

ИМУЩЕСТВО

 

Чл.45 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и
други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания,
други права, регламентирани от закона.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 

Чл.46 Източници на средства на сдружението са имуществените вноски
на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав,
дарения от физически и юридически лица, спонсорство и реклама.

 

Имуществени вноски на членовете

 

Чл.47 Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от
общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

 

Чл.48 Всички членове на сдружението дължат месечен/годишен членски
внос в размер на.36..лв.......... , платим до..31.01.

 

 

Чл.49 При приключване на годишния баланс със загуба общото решение
може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покрива-


нето й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Стопанска дейност

 

Чл.50 (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска
дейност: промишлена и селскостопанска дейност, строителство и
търговия.

(2)   Сдружението няма право да извършва стопанска дейност, която не е
свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще
ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.

(3)   Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията
и реда, определени със законите, които я регулират.

(4)   Сдружението не разпределя печалба.

 

Разходване на имуществото

 

Чл.51 (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да
осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени
по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

(2)    За безвъзмездно разходване имуществото на сдружението в полза на
лицата по чл.41, ал.З ЗЮЛНЦ общото събрание взема мотивирано решение
с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(3)    Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависи-
мост от целите и финансовите си възможности съгласно обявения ред и
правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който
се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4)    Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.З ЗЮЛНЦ,
както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или
могат да наложат, или възпрепятстват вземането на решения, освен ако
сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи
условия, публично обявени.

 

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

 

Чл.52(1) В срок до........... на всяка година управителният съвет годишен

счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран - експерт
счетоводител, определен от общото събрание.

(2)   В същия срок изготвя доклад за дейността на съдържанието по чл.40,
ал.2 ЗЮЛНЦ.

(3)   В срок до 31 май на всяка година управителния съвет заявява за впис-
ване в централния регистър и представя заверен годишен счетоводен от-
чет, доклада си по предходната алинея и другите, предвидени в чл.46,
ал. 2 ЗЮЛНЦ, документи.


КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл.53 Общото събрание и управителният съвет на сдружението водят кни-
ги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите
заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписи-
те си и отговарят за верността на съдържанието им.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 

Чл.54 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с несто-
панска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.55 Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с несто-
панска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.56 Сдружението се прекратява:

1.      по решение на Общото събрание;

2.      по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.З
ЗЮЛНЦ.

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл.57(1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за
която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2)   Ликвидацията се извършва от управителния съвет, а в случаите на
чл.13, ал. 4 и чл.14, ал.З ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръж-
ния съд по седалището.

(3)   Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението
от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребря-
ване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество
на сдружението. Той няма по какъвто и да е начин да прехвърля имущест-
вото на лицата по чл.43, ал.2 ЗЮЛНЦ.

 

Имущество след ликвидация:

 

Чл.58(1) Имущество, останало след удовлетворяване на кредиторите, се
предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел,


определено да извършва общественополезна дейност със същата или близ-
ка на сдружението нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоста-
вено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекрате-
ното сдружение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.    Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ " СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ ", проведено
на 11.11.2010 год. в град София.

2.      Списък на учредителите, подписали Устава, да се счита неразделна част
от този устав.

3.      За неуредените в този Устав случаи, както относно тълкуването и прила-
гането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в
случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелител-
ните му правила.


       
    почивка в България