СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ           
       

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВЕН СТАТУТ НА НПО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
имат значителен принос за развитието, утвърждаването и Неправителствените организации бъдещото оцеляване на демократичните общества, чрез увеличаване на познанията на обществото и участието на граждани в обществените отношения, а също и за културния живот и социалното благополучие на тези общества. НПО имат и неоценим принос за постигане на целите и принципите на Хартата на Организацията на обединените нации и Статута на Съвета на Европа.

По своята същност НПО са доброволни самоуправляващи се организации. Те не са подчинени на държавните органи;

Те нямат за основна цел извличането на печалба и те не разпределят сред своите членове приходите, получени от своята дейност. Приходите на НПО се използват за постигане на поставените цели;

Целите на НПО могат да включват изследване, обучение и съдействие по въпроси от обществен интерес, дори когато заетата от тях позиция не съвпада със заявената държавна политика;

За да подпомогне своята дейност с идеална цел, НПО със статут на юридическо лице може да извършва всяка позволена от закона стопанска или търговска дейност, без за това да е необходимо специално разрешение, но при условие, че спазва изискванията за притежаване на лиценз и разпоредбите, свързани с осъществяването на контрол, приложими към съответната дейност.

Право да учредяват НПО имат юридически и физически лица, които могат да бъдат местни или чуждестранни. Всяко лице има право да учреди НПО чрез дарение или завещание, в резултат на което обикновено възниква фондация, фонд или тръст;

Всяко НПО със статут на юридическо лице трябва да им свой устав. Той трябва да съдържа наименованието, целите, правомощията. Уставът трябва да определя върховния орган на управление, неговите заседания, процедурата за тяхното провеждане. Също така уставът определя административната структура на организацията.

Членството в НПО трябва да бъде доброволно. Изключение правят само структурите за регулиране на определено занятие, които са създадени чрез закон и се третират като НПО.

Членовете на НПО трябва да разполагат със защита срещу изключване. Срещу тях не трябва да се допускат санкции, произтичащи от членството им.

В европейските принципи е посочено, че е възможно националното законодателство да забрани на определени лица да създават НПО със статут на юридическо лице при наличието на определени обстоятелства, като например осъждане за престъпление или обявяване в несъстоятелност. Възможно е да бъде дадена оценка за недопустимост на целите на НПО, поискала статут на юридическо лице. Такава оценка трябва да почива върху достатъчно информация, за да бъде зачетен политическия плурализъм.

НПО могат да търсят и получават средства – дарения в пари или натура от друга държава, международни агенции, институции или частни лица, при условията на обичайно приложимите закони, уреждащи чуждестранния обмен и митата. НПО със статут на юридическо лице следва да ползват банкови облекчения.

Европейската конвенция очертава и принципите за държавно подпомагане на НПО. За получаването на държавна помощ са необходими обективни стандарти, независимо каква е нейната форма – получаване на парични суми или освобождаване от данъци.

При държавното подпомагане следва да се вземе предвид естеството на предприетата от НПО дейност, както и дали същата е в интерес на нейните членове или на обществото (или част от него). Такава помощ може да бъде обусловена от необходимостта съответната НПО да придобие особено правно положение и да бъде свързана със специфични изисквания за финансова отчетност и прозрачност.

Важни характерни черти на НПО, според основните принципи, са прозрачността и отчетността. НПО следва да представят на своите членове или ръководители годишен счетоводен отчет и отчет за дейността. Възможно е да се предвиди предоставянето на тези отчети на определен орган за надзор, в случаите когато въпросните НПО ползват данъчни привилегии или друга форма на държавно подпомагане.

Държавните структури могат да работят съвместно с НПО с оглед постигане целите на държавната политика, без да правят опити за установяване на надмощие или контрол върху тях.

При изготвянето на законовите и подзаконовите норми, свързани с устава, финансирането и предмета на НПО, е необходимо да се вземе и становището на самата неправителствена организация.
       
    почивка в България