СЛЪНЧЕВ ЛЪЧ           
       


М О Л Б А

 

От : ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН : ; роден (а) в гр. (с.) на г.,

с настоящ адрес : гр. , ж.к. ,

ул. , № , бл. , вх. , ет. , ап. ,

домашен телефон : / , мобилен телефон : / ,

e-mail : ,  Skype:

Образование:   Уч. заведение: Спец:

 

Професия: Месторабота:

 

Уважаеми Г-н Председател,

 

Моля да бъда приет(а) за :

♦ пълноправен 

член на НПО “Слънчев лъч” – гр. София.

 

Декларирам, че съм запознат(а) с Устава на НПО “Слънчев лъч” и приемам принципите му. Заявявам, че стриктно ще спазвам Устава, вътрешните правила в НПО “Слънчев лъч” и ще изпълнявам  решенията на Общото събрание и Управителния Съвет. Запознат(а) съм и ще спазвам правата и задълженията ми като член на НПО “Слънчев лъч”.

       
    почивка в България